Toto nám prišlo od SRZ Rada Žilina k vypisovaniu celoročných sumárov:

dovoľujeme si Vás upozorniť na možné komplikácie spojené s vypisovaním celoročných sumárov úlovkov a náštevnosti za rok 2023. Pri grafických úpravách povolení na rybolov bol omylom odstránený stĺpec pre druh rýb OSTATNÉ. Prosíme Vás o informovanie členskej základne o tejto skutočnosti. Zverejnením tohto usmernenia na Vašich webových stránkach, prípadne presmerovaním na tento link : https://www.srzrada.sk/aktuality/usmernenie-k-vypisovaniu-celorocneho-sumaru-ulovkov-ryb-v-povoleniach-vydanych-pre-rok-2023/ , alebo iným spôsobom.

Kategóriu rýb ostatné môžu loviaci uviesť spôsobom uvedeným v grafickom znázornení, ktoré je prílohou tohto emailu, prečiarknutím druhu ryby, ktorý nefiguroval v úlovkoch loviacich a dopísaním druhu „OSTATNÉ“ nad prečiarknutý druh.

Za vzniknuté komplikácie sa Vám ospravedlňujeme.